Lista kategorii
brak

Osole

Kategorie marki:
Przyprawy

Właściciel marki: Cenos Sp. z o.o.

Je­ste­śmy fir­mą, dzia­ła­ją­cą po­nad 20 lat na ryn­ku. Zaj­mu­je­my się pro­duk­cją i sprze­da­żą pierw­szej w Pol­sce bran­do­wej so­li pod mar­ką o‘So­le. Współ­pra­cu­je­my z naj­więk­szy­mi sie­cia­mi han­dlo­wy­mi, do­star­cza­jąc za­rów­no pro­duk­ty mar­ki o‘So­le jak i pro­duk­ty w mar­kach wła­snych sie­ciŹródło danych:http://www.osole.pl/o-firmie

Te informacje są przydatne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!


Sklep Wspieram Rozwój PL

Inne marki tej firmy