Poli­tyka Społeczna

25 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Poli­tyka Społeczna

Czy właściciel marki Poli­tyka Społeczna posiada polski kapitał?

„Poli­tyka Społeczna jest miesięcznikiem ukazu­ją­cym się od 1974 r. Właś­ci­cielem tytułu jest Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, a wydawcą Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, powołany Uch­wałą nr 178 Rady Min­istrów z dnia 23 czer­wca 1972 r. (MP nr 36, poz. 198). Pismo przez­nac­zone jest dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, soc­jal­nej i biur pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć o marce Poli­tyka Społeczna?

Wpis zamieścił/a:

Aniag1222

Źródło danych:

https://www.ipiss.com.pl/polityka-spoleczna