O czym należy pamiętać, prowadząc spółkę?

1 sierpnia, 2023 Wyłączono przez Dawid
O czym należy pamiętać, prowadząc spółkę?

W polskim prawie funkcjonuje kilka typów spółek prawa handlowego (podzielonych na spółki osobowe i kapitałowe). Są to bardziej złożone formy prowadzenia działalności, objęte szerszym zakresem obowiązków niż działalność jednoosobowa czy spółki cywilne. O czym należy pamiętać, prowadząc spółkę?

Opodatkowanie spółek

Przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą mogą samodzielnie wybrać formę opodatkowania. W przypadku spółek związane z tym zasady są jednak ściśle określone. W przypadku niektórych typów spółek (spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna) dochodzi niejako do podwójnego opodatkowania. Spółka jest bowiem opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (19% lub obniżona stawka 9%, jeśli wartość przychodu wraz z VAT nie przekroczyła 1,2 mln euro). Przy wypłacie dywidendy wspólnicy muszą natomiast zapłacić podatek dochodowy.

Obowiązki dotyczące ewidencji księgowej

Warto zwrócić także uwagę na obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości. Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz proste spółki akcyjne są zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości (ksiąg handlowych). Muszą też sporządzać sprawozdania finansowe. Przy spółce jawnej lub spółce partnerskiej można prowadzić księgowość w formie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR), ale tylko do momentu przekroczenia ustawowego limitu rocznych przychodów, który wynosi równowartość 2 mln euro.

Obowiązek ujawnienia beneficjentów rzeczywistych

Należy też pamiętać, że spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne mają obowiązek ujawnienia, kim jest beneficjent rzeczywisty spółki. Od 13 lipca 2020 rokudotyczy to wszystkich podmiotów zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie obowiązku, a od 13 października 2020 roku wszystkich nowo zakładanych spółek (w terminie 7 dni od daty ujawnienia wpisu w rejestrze KRS). Niedotrzymanie tego obowiązku może się wiązać z bardzo dotkliwą karą w wysokości do 1 mln zł. Dane na temat beneficjentów rzeczywistych gromadzi Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Limit płatności gotówkowych

Warto mieć świadomość, że spółki (a w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy) są objęte maksymalnym limitem transakcji gotówkowych. Obecnie wynosi on 15 tys. zł. Oznacza to, że wszystkie transakcje przekraczające tę kwotę muszą być realizowane przelewem na konto. Ma to na celu zwiększenie kontroli urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Nierespektowanie tych przepisów może natomiast oznaczać poważne problemy.

Zarządzanie spółką

Kwestia zarządzania spółką również jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku firm jednoosobowych. W spółce komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej lub prostej spółce akcyjnej istnieje obowiązek powołania oficjalnych organów. W przypadku spółki z o.o., spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej firmę najczęściej reprezentuje zarząd. Podejmuje on również decyzje i realizuje obowiązki związane z prowadzeniem spraw spółki. Należy też pamiętać, że członkowie zarządu mają obowiązek powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej względem działalności spółki (chyba że uzyskają zgodę spółki).

W spółkach komandytowo-akcyjnych prawa i obowiązki związane z prowadzeniem spraw spółki realizują komplementariusze.

Wypłata dywidendy

Każdy wspólnik ma prawo do udziału w zyskach spółki. Wypłata dywidendy musi być poprzedzona sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz podjęciem stosownej uchwały przez wspólników. W umowie spółki można jednak zawrzeć zapis upoważniający zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli spółka ma wystarczające środki. Wypłacenie zaliczki jest także możliwe tylko wtedy, gdy jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie wykazanych wyżej obowiązków związanych z prowadzeniem spółki może skutkować poważnymi kłopotami, w tym wysokimi karami pieniężnymi.

 

Artykuł sponsorowany