Rozliczanie płacy minimalnej w Unii Europejskiej

28 lipca, 2020 Wyłączono przez Edytor2
Rozliczanie płacy minimalnej w Unii Europejskiej
Każdy pracownik za wykonaną pracę dostaje określone wcześniej pomiędzy obiema stronami wynagrodzenie. Jednym z pojęć, które reguluje rozliczanie pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jest minimalne wynagrodzenie za pracę. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy. Co jednak w przypadku, gdy pracownik polskiej firmy wykonuje pracę na terenie Unii Europejskiej, na przykład będąc zawodowym kierowcą? Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce

Jest to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na podstawie umowy o pracę i w wymiarze pełnego etatu, który określany jest corocznie w postaci stawki godzinowej (w przypadku umowy zlecenia) lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym, to jest jednego miesiąca. Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne, bez względu na charakter pracy i poziom kompetencji danego pracownika i może być ono jedynie wyższy, nigdy odwrotnie.

rozliczamy kierowców

Rozliczamy kierowców https://rozliczkierowce.pl/

Płaca minimalna w Unii Europejskiej

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej ustalana jest podobnie jak w naszym kraju na podstawie ustawy, rozporządzenia lub też w sposób całkowicie odmienny, będąc wynikiem konsultacji społecznych. Zdecydowana większość tych państw ma uregulowaną kwestię wynagrodzenia minimalnego. Jednak są też nieliczne kraje, takie jak Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Szwecja oraz Włochy, w których płaca minimalna nie występuje. W krajach tych stawki ustalane są przeważnie w ramach układów zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami poszczególnych sektorów gospodarki.

Płaca minimalna a delegowanie pracowników

Istnieją pewne rodzaje prac i zawody, jak chociażby etatowy kierowca zawodowy, które wymagają szczególnego rozliczania płacy minimalnej, przede wszystkim ze względu na miejsce wykonywania pracy. Zasady dotyczące delegowania pracowników poza granice kraju w ramach świadczenia usług porządkuje dyrektywa Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Europejskiej. Ma to na celu zapewnienie takiemu pracownikowi warunków nie gorszych, niż określone przepisami kraju, w którym wykonuje on swoją pracę.

Na pracodawcę został nałożony obowiązek zgłaszania za pomocą specjalnych platform pracowników delegowanych w poszczególnych krajach członkowskich UE. Należy w tych przypadkach brać pod uwagę obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego za dany rok w poszczególnych krajach.

Dla lepszego zrozumienia sytuacji, przybliżamy najważniejsze procedury dotyczące rozliczeń na przykładzie Niemiec. I tak od stycznia 2015 roku obowiązuje tu niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG, wprowadzająca konieczność stosowania minimalnego wynagrodzenia za każda godzinę pracy kierowcy, zaś przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia pracowników, którzy pracę będą wykonywać na terenie Niemiec, poprzez system elektroniczny.

Od stycznia 2015 r. zaczęła obowiązywać niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG. Wprowadzają ona konieczność stosowania minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy kierowcy. Przedsiębiorcy natomiast mają obowiązek zgłaszania pracowników, którzy będą wykonywali pracę na terenie Niemiec.

Rozliczanie płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Poprawne rozliczanie czasu pracy w poszczególnych krajach oraz rozliczanie płacy minimalnej ma duże znaczenie, gdyż za nieprawidłowości w tym zakresie można otrzymać wysoka karę finansową. Aby poprawnie rozliczyć czas na terenie danego kraju, potrzebujemy przede wszystkim takich informacji jak: czas pracy kierowcy, wjazd oraz wyjazd z danego terytorium oraz godziny nadliczbowe. Dane te zapisywane są na tachografie, niemniej procedury rozliczania płacy minimalnej są dość skomplikowane i problematyczne, ze względu na różne reguły w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Najlepiej jest więc powierzyć to zadanie specjalistycznej firmie, która na bieżąco kontroluje wszelkie procedury i wytyczne w tym zakresie, w danych krajach, dzięki czemu dba o poprawną rejestrację kierowców we wszystkich systemach elektronicznych do tego służących tam, gdzie istnieje obowiązek oddelegowania pracownika. Ponadto firmy takie informują o tym, jaką dokumentację potrzebną do kontroli należy przechowywać w biurze oraz jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z przepisami dotyczącymi płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej.

 

Artykuł sponsorowany