REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl hasło promujące polskie marki”

14 lutego, 2016 Wyłączono przez Edytor2
REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl hasło promujące polskie marki”
REGULAMIN KONKURSU „Wymyśl hasło promujące polskie marki”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu „Wymyśl hasło promujące polskie marki” są firma Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w Brwinowie, 05-840, Biskupice 29a oraz Fanpage „Polska bez kompleksów”, zwani dalej „Organizatorami”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie warunki udziału w konkursie przedstawione w rozdziale II. niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs polega na wymyśleniu hasła, zwanego dalej „hasłem”, odnoszącego się do idei kupowania polskich produktów, zawierającego frazę „polskie marki” w dowolnej formie.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.02.2016 o godz. 16:00 i kończy się dnia 14.03.2016 o godz. 23:59.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi łącznie spełnić następujące warunki:

1) Polubić na portalu Facebook cztery wskazane przez „Organizatorów” profile: „Wspieram Rozwój.pl”, „Polska bez kompleksów”, „Wszystko co Polskie” oraz „Wybieram Polskie Marki”.

2) Dołączyć do wydarzenia na portalu Facebook „W 2016 Zakocham się W Polskich Markach” i zaprosić do niego minimum 5 swoich facebookowych znajomych.

3) Dodać w formie komentarza pod wskazanym przez Organizatora postem konkursowym swoje „hasło” wraz z tagiem FB #KonkursPolskieMarki.

4) Umieścić swoje „hasło” w ankiecie zamieszczonej na wydarzeniu Facebook „W 2016 Zakocham Się W Polskich Markach”.

 1. Laureatami konkursu jest łącznie 10 Uczestników.
 2. Spośród laureatów 5 osób zostaje wybranych poprzez głosowanie w ankiecie na wydarzeniu FB „W 2016 Zakocham Się W Polskich Markach„. Wygrywa te 5 osób, których hasła osiągnęły największą liczbę głosów w ankiecie w czasie trwania konkursu.
 3. Pozostałych 5 laureatów wybiera komisja, złożona z przedstawicieli Organizatorów konkursu. Osobowy kład komisji zostanie ogłoszony najpóźniej 18 lutego 2016.
 4. Jedna osoba może przedstawić wiele „haseł”, ale otrzymać nagrodę może tylko za jedno z nich.
 5. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym, które „hasła” zwyciężyły w konkursie w przeciągu 2 dni po jego zakończeniu. Następnie laureaci będą mieli 7 dni na zgłoszenie się do Organizatorów po nagrodę. Brak zgłoszenia w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody.

III. NAGRODY

 1. Każdy z 10 laureatów otrzyma koszulkę polskiej firmy Red is Bad. Wybór koszulek będzie następował w według zajmowanym miejsc w konkursie. Pierwszeństwo wyboru będą mieli laureaci wybrani poprzez głosowanie w ankiecie.
 2. Dodatkowo, dwóch Uczestników, których hasła osiągną najwyższą liczbę głosów w ankiecie na wydarzeniu „W 2016 Zakocham Się W Polskich Markach”, otrzyma zestawy produktów firmy Lakma.
 3. Zestaw firmy Lakma dostanie też jeden uczestnik, którego hasło zostanie najwyżej ocenione przez komisje złożoną z przedstawicieli Organizatorów.
 4. Od momentu ogłoszeniu wyników konkursu przez Organizatorów i otrzymaniu danych do wysyłki nagród od laureatów, Organizatorzy zobowiązują się do wysłania nagród w ciągu 14 dni roboczych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).
 2. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 3. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
 5. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik przekazuje prawa autorskie do nadesłanych przez siebie „haseł” Organizatorowi.