|

Sprawdzaj co jest polskie z aplikacją Polskie Marki! bit.ly/pobierzpolskiemarki

Regulamin

Regulamin Wspieram Rozwój

Regulamin

    WspieramRozwój.pl

 

Definicje:

 1. Podmiot Prowadzący – Green Dart Media Tomasz Dziewulski, Biskupice 29a, 05-840 Brwinów, NIP: 125-139-38-65.

 2. Wspieram Rozwój – serwis dający możliwość znajdowania i umieszczania Wpisów na temat Marek i Firm, ze szczególnym uwzględnieniem takich informacji jak kraj pochodzenia kapitału i miejsce produkcji.

 3. Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

 4. Wpis - indywidualne strony danej Firmy w serwisie Wspieram Rozwój, służące do prezentacji jej oferty, lokalizacji, danych kontaktowych oraz danych o pochodzeniu kapitału.

 5. Marka – nazwa, najczęściej połączona z logiem, określająca produkt lub ich grupę, usługę lub instytucję. Każda marka przypisana jest do określonej firmy, będącej jej Właścicielem.

 6. Właściciel marki – firma korzystająca i czerpiąca zyski z danej marki na terenie Polski.

 7. Zleceniodawca -  Firma, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i zawarła Umowę z serwisem Wspieram Rozwój.

 8. Użytkownik – osoba korzystająca z Wspieram Rozwój, pragnąca zapoznać się z treścią Wpisów, zamieszczająca darmowe Wpisy.

 9. Konto - udostępnione przez Wspieram Rozwój Zleceniodawcy miejsce na serwerze, na które Zleceniodawca lub Użytkownik wprowadza Dane Osobowe oraz inne dane i w ramach którego nimi administruje.

 10. Regulamin -  niniejszy dokument określający zasady korzystania z Wspieram Rozwój, w tym w szczególności prawa i obowiązki Zleceniodawców.

 11. Umowa -  umowa o świadczenie, zawarta między Zleceniodawcą a Wspieram Rozwój na zasadach określonych w Regulaminie.

 12. Usługa – świadczone przez Wspieram Rozwój w ramach Umowy czynności, polegające na tworzeniu na stronie https://wspieramrozwoj.pl/ wirtualnych wizytówek/wpisów Zleceniodawców, na okres określony w Umowie oraz umożliwieniu ich odnajdywania  w wyszukiwarkach internetowych, w jednym z wariantów ujętych w cenniku.

 13. Baza Danych - Dane Osobowe zamieszczone na Wspieram Rozwój przez Zleceniodawców, które za zgodą Zleceniodawców są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Wspieram Rozwój.

 14. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Zleceniodawcę lub Użytkownika przy zakładaniu Konta informacje, dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Przedsiębiorcy, przetwarzane przez Wspieram Rozwój w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Wspieram Rozwój, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Wspieram Rozwój oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Zleceniodawcę.

 15. Cennik - stanowiący integralną część Regulaminu zbiór, przedstawiający możliwe warianty świadczonych Usług oraz ich ceny. Dostępny pod adresem www: https://wspieramrozwoj.pl/artykul/79/Cennik+Us%C5%82ug.

 16. GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Postanowienia ogólne,

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatyczny,

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień),            

§4 Płatności,

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego,

§6 Rozwiązanie Umowy,

§7 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych,

§8 Postanowienie Końcowe.

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wspieram Rozwój, a w szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem Wspieram Rozwój jest Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w Biskupice 29a, 05-840 Brwinów, o numerze NIP: 125-139-38-65 Regon: 146037487.

 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu, jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi Wspieram Rozwój, postanowienie powyższe nie uchybia prawom autorskim przysługującym Firmie.

 3. Dodawanie Wpisów przez Użytkowników polega na założeniu konta w następujący sposób: Wejściu w zakładkę „Zarejestruj się” na adres https://wspieramrozwoj.pl/registration, wybraniu opcji „Wolontariusz”, uzupełnieniu pól Login, Hasło, Potwierdź hasło, Imię, Nazwisko, E-mail, kliknięciu w przycisku „Zarejestruj się” , a następnie kliknięciu w odnośnik otrzymany w mailu potwierdzającym adres e-mail. Opcjonalnie można również uzupełnić pole Telefon. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane przechowywane są w bazie danych serwisu Wspieram Rozwój, zajestrowanej w GIODO pod nazwą "Użytkownicy serwisu WspieramRozwój.pl", w celu ich wykonania dla prawidłowego wykonania umowy oraz dla celów promocyjnych, informacyjnych bądź marketingowych administratora. Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownik ma prawo do ich poprawiania.

 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Wspieram Rozwój treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające dobra osobiste. Niedozwolone jest także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady etykiety oraz wszelkie działania, które narażałby na odpowiedzialność prawną Wspieram Rozwój lub mogłyby wyrządzić mu szkodę. Niedopuszczalne jest również przekazywanie za pośrednictwem Wspieram Rozwój wymienionych w tym podpunkcie treści.

 5. W przypadku powzięcia przez Wspieram Rozwój uzasadnionej wiadomości, że działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Wspieram Rozwój, Wspieram Rozwój po dokonaniu jednorazowego ostrzeżenia i braku zaniechania przez Użytkownika działań, może zablokować jego Konto. Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Wspieram Rozwój może zablokować adres IP Użytkownika.

 6. Użytkownik może umieszczać, przechowywać i udostępniać na Wspieram Rozwój Treści chronione prawem własności intelektualnej, w tym utwory chronione prawem autorskim tylko w przypadku, gdy czynności te mieszczą się w zakresie przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem osób trzecich za publiczne udostępnienie przez siebie na Wspieram Rozwój Treści z naruszeniem cudzych praw.

 7. W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści umieszczonych przez Użytkownika na Wspieram Rozwój lub związanej z nim działalności, serwis Wspieram Rozwój jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych Treści.

 8. Zarejestrowanie Firmy na Wspieram Rozwój polega za założeniu konta w następujący sposób: Wejściu w zakładkę „Zarejestruj się” na adres https://wspieramrozwoj.pl/registration, wybraniu opcji „Firma”, uzupełnieniu pól Login, Hasło, Potwierdź hasło, Nazwa firmy, Osoba odpowiedzialna, E-mail, kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się” , a następnie kliknięciu w odnośnik otrzymany w mailu potwierdzającym adres e-mail. Opcjonalnie można również uzupełnić pola Adres firmy, NIP firmy i Telefon. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Rejestracji firmy na Wspieram Rozwój może dokonywać osoba nią zarządzająca, bądź upoważniona do tego. Dane zarejestrowanej Firmy muszą być prawdziwe i aktualizowane w razie zmian. Przekazane przez Firmę dane będą gromadzone, przetwarzane, oraz wykorzystywane w celach marketingowych przez Wspieram Rozwój, na co Firma wyraża zgodę. Firma wyraża również zgodę na ich udostępnianie partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 9. Firma ma możliwość samodzielnego zamieszczania Wpisów i Marek dotyczących przedsiębiorstw i produktów, których jest właścicielem. Ma także możliwość Przejęcia Wpisów i Marek dodanych uprzednio przez Użytkowników oraz ich późniejszej edycji za opłatą określoną w Cenniku. Zabrania się dodawania Wpisów i Marek dotyczących pozycji już istniejących w serwisie.

 10. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Firma zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych na Wspieram Rozwój.

 11. Firma wyraża niniejszym zgodę na dokonywanie edycji przez Wspieram Rozwój materiałów i danych, które zostały przez nią wprowadzone na Wspieram Rozwój.

 12. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na Wspieram Rozwój.

 13. Firma wyraża zgodę na umieszczanie przez Wspieram Rozwój w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Wspieram Rozwój.

 14. Firma rejestrując się na Wspieram Rozwój ponosi wszelką odpowiedzialności za treści, które zawarte są w jej Wpisach lub prezentacjach, w szczególności za prawdziwość danych, ich rzetelność, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

 15. W sytuacji, gdy Wspieram Rozwój uzyska informację o naruszeniu przez Firmę postanowień punktów powyższych, Wspieram Rozwój upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia Wpisów lub prezentacji, a Firmie nie przysługuje z tego tytułu zwrot poniesionych wydatków, ani odrębne odszkodowanie.

 16. Wspieram Rozwój nie bierze odpowiedzialności za transakcje dokonywane pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania Wspieram Rozwój w jakiekolwiek czynności prawnej związanej ze sporami.

 17.  Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby ulepszenia jakości usług świadczonych przez Wspieram Rozwój). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

 1. Wspieram Rozwój umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np. przeglądarka FireFox w wersji 3 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Safari. Przeglądarki powinny zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

 2. Wspieram Rozwój nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi korzystanie z Wspieram Rozwój, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Zleceniodawcę lub Użytkownika.

 3. Wspieram Rozwój oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Zleceniodawca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zleceniodawca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

 

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Wspieram Rozwój jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Wspieram Rozwój: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, bez podatku VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. W celu skorzystania z Usługi, zakupu usługi/produktu dostępnego na Wspieram Rozwój, Firma wypełnia formularz zamówienia poprzez: Wejście do Panelu Użytkownika i wybranie zakładki Płatności, dostępnej pod adresem https://wspieramrozwoj.pl/userpanel/payments/buy, wybranie odpowiedniej opcji, kliknięcie przycisku „Zamawiam”, który przekierowuje do systemu płatności. Tam należy wybrać bank i dopełnić procedury płatności, według standardów oferowanych przez bank Firmy.

 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Firmę.

 4. Firma może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, rachunku - w takim przypadku zobowiązana jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 5. Szczegółowy opis poszczególnych Usług oraz ich funkcji i sposobu realizacji zawiera Cennik.

 6. Po założeniu Konta i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu, Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez Wspieram Rozwój, Usługa nie będzie realizowana. Zmiany danych podstawowych Firmy podlegają każdorazowej weryfikacji.

 

§ 4

Płatności

 

 1. Podstawę płatności stanowi zamówienie Firmy na określoną Usługę, wymienioną w Cenniku, który stanowi integralną część Regulaminu. Firma wnosi opłaty w wysokości i w sposób wskazany w Cenniku.

 2. Wspieram Rozwój może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.

 3. Wspieram Rozwój wystawi rachunek za zamówione usługi z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Wspieram Rozwój, wskazany w zamówieniu, bez podpisu odbiorcy i prześle go na wskazany w zamówieniu adres email w ciągu 7 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek.

 4. W ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania określonej kwoty na rachunku Wspieram Rozwój, Wspieram Rozwój dokona realizacji zamówionej usługi.

 5. Wpłaty na rachunek bankowy Wspieram Rozwój mogą być dokonywane poprzez:

 • Przelew bankowy

 • Kartę płatniczą

 1. Pierwsza wpłata ma charakter weryfikacyjny i musi być dokonana z rachunku bankowego przypisanego do danej Firmy.

 2. Wspieram Rozwój nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach, spowodowane działaniami osób trzecich np. banków, poczty, itp.

 3.  Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty, będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Firmę rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia od Firmy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych podczas dokonywania wpłaty. Jeśli w ciągu 30 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie zostanie anulowane.

 4. Po wniesieniu opłaty za świadczenie Usługi i rozpoczęciu ich realizacji, Firma nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty (Usługa zaczęła być realizowana).

 5. Ceny podane w Cenniku są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.

 6. Obsługą płatności zajmuje się CashBill S.A. Numer NIP: 629-241-08-01, Regon: 241048572.

 

§ 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://wspieramrozwoj.pl/kontakt.

 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie od chwili otrzymania zgłoszenia przez Wspieram Rozwój. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, zainteresowana Firma zostanie poinformowana o tym fakcie drogą elektroniczną.

 3. Wspieram Rozwój nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Firmy. Firma zobowiązana jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Wspieram Rozwój.

§ 6

Rozwiązanie umowy

1. W każdym czasie obowiązywania umowy o świadczenie wybranej Usługi, Wspieram Rozwój przysługuje prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie wybranej Usługi ze Zleceniodawcą. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem złożenia przez Wspieram Rozwój pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wspieram Rozwój przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania świadczenia Usługi, Zleceniodawcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania Umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym Umowa obowiązywała pomiędzy stronami.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wspieram Rozwój przed końcem jej obowiązywania, Zleceniodawcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie drugim. W tym w szczególności Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy, rozwiązaniem umowy przez Zleceniodawcę i z zaprzestaniem świadczenia Usługi .

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania świadczenia Usługi, kwota wynagrodzenia dla Wspieram Rozwój zapłacona na podstawie zamówienia nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Zleceniodawcy.

 

§7

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Wspieram Rozwój będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://wspieramrozwoj.pl/str/Polityka+prywatno%C5%9Bci.

 

§8

Postanowienie Końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia na serwisie Wspieram Rozwój i stanowi integralną część zawieranej ze Zleceniodawcą umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika i Zleceniodawcy w zakładce Regulamin.

 2. Zabrania się kopiowania danych z Wspieram Rozwój.

 3. Zleceniodawca i Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Wspieram Rozwój zgodnie z normami prawnymi, standardami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami etycznymi.

 4. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części. W takim wypadku, obowiązuje on w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Firmie w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).